توجه به بهره وری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هرمزگان

 توجه به بهره وری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هرمزگان
استاندار هرمزگان گفت: یکی از راه‌های تامین انرژی مورد نیاز صنعت استان، حل مسئله حبس انرژی در جزیره قشم است.

استاندار هرمزگان؛ توجه به بهره وری و توسعه زیرساختهای صنعتی هرمزگان

استاندار هرمزگان؛ توجه به بهره وری و توسعه زیرساختهای صنعتی هرمزگان

استاندار هرمزگان: بهرهوری صنعت در مسیر رشد تولید مورد تاکید است

استاندار هرمزگان: بهرهوری صنعت در مسیر رشد تولید مورد تاکید است
استاندار هرمزگان؛ توجه به بهره وری و توسعه زیرساختهای صنعتی هرمزگان

هدفگذاری رشد صنعتی هرمزگان باید منطبق بر واقعیتها باشد - ایسنا

هدفگذاری رشد صنعتی هرمزگان باید منطبق بر واقعیتها باشد - ایسنا
www.iribnews.ir › هرمزگان › اجتماعی

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : yjc.ir