دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه طباطبائی بارهبر انقلاب

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه طباطبائی بارهبر انقلاب


بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت ...

بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت ...

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بینالمللی بزرگداشت علامه طباطبائی

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بینالمللی بزرگداشت علامه طباطبائی
دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بینالمللی بزرگداشت علامه طباطبائی با رهبر انقلاب

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره
منبع خبر : iribnews.ir