سازمان جهانی بهداشت: مردم غزه اکنون به حمایت‌های ما نیاز دارند

سازمان جهانی بهداشت: مردم غزه اکنون به حمایت‌های ما نیاز دارند


سازمان جهانی بهداشت: مردم غزه اکنون به حمایتهای ما نیاز دارند

سازمان جهانی بهداشت: مردم غزه اکنون به حمایتهای ما نیاز دارند

سازمان جهانی بهداشت در یک ماه اخیر درباره
منبع خبر : iribnews.ir